top of page

Successierechten in Portugal - Wat u moet wetenAls u in Portugal woont of van plan bent onroerend goed in Portugal te kopen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van alle juridische aspecten van het beheer van uw nalatenschap om plannen voor de toekomst te maken. Dit houdt onder meer in dat u ervoor moet zorgen dat het erfenisproces voor uw erfgenamen soepel verloopt, volgens uw wensen en ook zo belastingefficiënt mogelijk.


Hoewel successieplanning in Portugal relatief eenvoudig is in vergelijking met andere Europese landen, moet u er rekening mee houden dat de successierechten verschillen naargelang het land waar u vandaan komt en waar u op dit moment woont.


De eerste stap is inzicht te krijgen in het Portugese erfrecht en hoe dit van invloed kan zijn op u en uw gezin.Portugees erfrecht


Het Portugese erfrecht is vastgelegd in het Portugese Burgerlijk Wetboek. Volgens deze wet moet de erfenisprocedure worden geregeld door het land van herkomst van de overledene. Dit betekent dat, tenzij er een testament is, uw nalatenschap wordt belast en afgehandeld volgens het erfrecht van uw land van herkomst. Indien de echtgenoot van de overledene een andere nationaliteit heeft, laat het Portugese erfrecht toe dat het land van verblijf wordt toegepast.Erfrecht & gedwongen erfopvolging in Portugal


Als u in Portugal woont, zijn er, ongeacht wat u in uw testament vermeldt, beperkingen aan hoe vrij u uw erfenis kunt verdelen. Dit komt door een erfrecht in Portugal dat bepaalt dat een vast deel van uw nalatenschap automatisch zal worden geërfd door uw directe familie. Dit geldt voor uw wereldwijde vermogen, met uitzondering van niet-Portugees onroerend goed.


Eenvoudig gezegd, als u een Portugees ingezetene bent, zal uw nalatenschap het systeem van "gedwongen erfopvolging" volgen. Dit betekent dat een echtgeno(o)t(e) en kinderen aanspraak kunnen maken op een specifiek deel van uw nalatenschap.

Over het algemeen gaat minimaal 50% van het totale bedrag van de erfenis rechtstreeks naar echtgenoten en nakomelingen. Het precieze percentage hangt echter af van de vraag of de echtgenoot van de overledene nog in leven is en van het aantal rechtstreekse afstammelingen (zoals kinderen of, bij ontstentenis, kleinkinderen).Voordelen van een testament in Portugal


Hoewel een bepaald percentage van een erfenis automatisch aan de directe familie wordt nagelaten, heeft de overledene de bevoegdheid om een deel van zijn vermogen aan wie dan ook te schenken. Dat kunnen familieleden zijn die normaal gesproken niet als directe erfgenamen zouden worden beschouwd, vrienden of zelfs instellingen.


Daarnaast kunnen in een testament in Portugal ook standaardbegunstigden worden uitgesloten, zoals een kind dat al geruime tijd geen contact meer heeft gehad met de overledene of een vervreemde echtgenoot.


Buitenlanders kunnen in hun testament ook verklaren dat zij ervoor kiezen het erfrecht van het land waarvan zij de nationaliteit bezitten, op hun nalatenschap toe te passen. Hierdoor wordt de Portugese regel van "gedwongen erfopvolging" terzijde geschoven, zodat de erfenis in haar geheel kan worden toegerekend aan wie de overledene wil.Successierechten in Portugal

Er is geen successiebelasting meer in Portugal. Die is een aantal jaren geleden afgeschaft, maar er is wel een heffing die de begunstigden van een erfenis moeten betalen. Dit heet zegelrecht ("Imposto do Selo") en wordt geheven tegen een vast tarief van 10%.


Houd er rekening mee dat deze belasting alleen geldt voor Portugese bezittingen. Als u dus bezittingen in andere landen hebt, wordt in Portugal geen zegelrecht geheven.


Legitieme erfgenamen zoals een echtgenoot/echtgenote, kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders, zijn vrijgesteld van het betalen van zegelrecht op nalatenschappen in Portugal.

Als uw erfgenamen geen Portugezen zijn, kan het zijn dat zij wel administratiekosten moeten betalen. Deze zijn voornamelijk toe te schrijven aan vertalingen en stempels.

Wanneer erfgenamen een erfenis in Portugal innen, kunnen zij ook profiteren van specifieke belastingvrijstellingen. Dit zijn onder meer persoonlijke goederen, socialezekerheidsuitkeringen, dividenden in aandelen of zelfs tegoeden uit levensverzekeringen, die allemaal belastingvrij zijn.


Een van de belangrijkste aspecten van erfenissen in Portugal houdt verband met onroerend goed. Indien een inwoner van Portugal een eigendom heeft en dit in een testament wil schenken, is deze schenking meestal aan belastingen onderworpen.

Het is aan de overledene om een vermogen na te laten dat alle kosten dekt die verband houden met de erfenis. In het algemeen hoeven de erfgenamen van onroerend goed deze rechten niet te betalen, omdat ze rechtstreeks uit de waarde van dat onroerend goed komen.


Als een overleden inwoner van Portugal nog schulden heeft, kan deze situatie ook de totale waarde van de nalatenschap verminderen. Als de waarde van de schulden aanzienlijk is, zal dit leiden tot een ernstige vermindering van de waarde van een nalatenschap. In sommige gevallen kan de waarde van de schulden zo hoog zijn, dat de erfgenamen uiteindelijk zullen moeten betalen in plaats van te erven.


Over het algemeen is het erfrecht in Portugal bedoeld om de familieleden van de overledene te beschermen en zijn er enkele speciale belastingoverwegingen om ervoor te zorgen dat de erfgenamen niet meer aan schulden hoeven te betalen dan het eigendom waard is.Verkoop van geërfd onroerend goed in Portugal


Als een erfgenaam besluit een geërfd onroerend goed in Portugal te verkopen, kan het zijn dat hij ook vermogenswinstbelasting moet betalen.


 

Vermogenswinst - een woning verkopen in Portugal


Overweegt u uw woning in Portugal te verkopen? Ontdek welke vermogenswinstbelasting u moet betalen en hoe u deze op tijd betaalt!

 


Auteur: Sofia Cardoso - Hoofdaccountant bij Portugal AccountingCommentaires


relocation to portugal.jpg

VERHUIZING
NAAR PORTUGAL

portugal-podcast-dylan-herholdt.png

PODCAST

TIJDSCHRIFT

bottom of page